Annulatievoorwaarden

Home / Aanbod / Annulatievoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN, ANNULATIE- & BETALINGSVOORWAARDEN EN COPYRIGHT

Annulatievoorwaarden

Voor trainingen en cursussen

Bij directe betaling van het totale bedrag voor de cursus/training waarvoor je inschreef: Inschrijvingsgelden die betaald zijn worden niet terugbetaald als je zelf annuleert of stopt met de cursus/training. Als je annuleert na inschrijving en betaling kan je je inschrijving verplaatsen naar een ander moment wanneer deze cursus georganiseerd wordt.

Bij gespreide betaling voor de cursus/training waarvoor je inschreef:

– Inschrijvingsgelden die betaald zijn worden niet terugbetaald als je zelf annuleert of stopt met de cursus/training. Als je annuleert na inschrijving en betaling kan je je inschrijving verplaatsen naar een ander moment wanneer deze cursus georganiseerd wordt.

– Inschrijvingsgelden die nog niet betaald werden wegens gespreide betalingsregeling dienen nog betaald te worden bij annulatie of stopzetten van cursus/training. 

Indien de cursus niet meer georganiseerd wordt waarvoor je annuleert, geldt deze annulatieregeling:

Je krijgt 50 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald bij annulatie tot één week voor aanvang van het initiatief.

Bij annulatie gedurende de week voorafgaand aan het initiatief is geen restitutie meer mogelijk. Je kan het betaalde bedrag wel omzetten in individuele sessies. 

Indien de cursus door de organisatie wordt geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden of heirkracht

Dan kan je deze cursus op een later tijdstip volgen. Indien de cursus niet meer georganiseerd zou worden dan krijg je het inschrijvingsgeld terugbetaald.

De annulatievoorwaarden voor trainingen en cursussen zijn van toepassing vanaf het moment van inschrijven

Voor individuele sessies

Je krijgt 50 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald bij annulatie tot 48 uur voor aanvang van de sessie tenzij dat je ziek bent (doktersbewijs is nodig).
Bij annulatie gedurende de 48 uur voorafgaand aan de sessie is geen restitutie meer mogelijk. Je kan wel een nieuwe afspraak plannen.

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten/ reserveringen en bestellingen aan en overeenkomsten met Aykohuis tenzij schriftelijk / elektronisch anders is overeengekomen.
Door zich in te schrijven of afspraak te plaatsen, verklaart de deelnemer of cliënt akkoord te gaan met deze voorwaarden.
Onder “cliënt” in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan al diegenen die bij Aykohuis een order, bestelling, dienst- of cursusreservatie plaatsen.
Een bestelling van diensten en / of goederen of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per fax, per e-mail of via de website door klant aan Aykohuis is verstrekt.
Bij niet-betaling wordt de klant van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is onmiddellijk over het factuurbedrag een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 12 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 90€ en een maximum van 2000 €, alsmede rente vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangerekend.
Alle door verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd.
Alle kosten, zowel via gerechtelijke als buitengerechtelijke weg zijn volledig ten laste van de klant.
Aykohuis en de klant onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht. Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn territoriaal bevoegd de Rechtbanken van het arrondissement of kanton van de exploitatiezetel.

Aansprakelijkheid

Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd door Aykohuis, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van Aykohuis als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
Aykohuis stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.
Aan de website en folders van Aykohuis kunnen geen rechten worden ontleend.
Aykohuis is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de cursus of activiteit.

Copyright voorwaarden

De inhoud van deze website, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid, video en software zijn auteursrechtelijk beschermt en mogen onder geen enkele voorwaarde noch vorm worden gekopieerd of gebruikt tenzij toelating is verleend door de auteur. Gebruik zonder recht kunnen gerechtelijke stappen tot gevolg hebben. Naar derden: vaak is het onmogelijk om de oorspronkelijke auteur of eigenaar terug te vinden, en daar we correctheid nastreven en vergissingen mogelijk zijn, vragen we u ons te contacteren indien u meent eigenaar te zijn van gebruikte tekst, afbeelding, geluid, video of software. Wanneer we onterecht auteursrechtelijk materiaal hebben gebruikt, bieden wij u alvast onze excuses aan en zal deze meteen van de site worden verwijderd of het gebruik ervan wettelijk aanvaard gemaakt worden.